राजनीति नहुने हो भने काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छैन